lauantai 11. joulukuuta 2021

Aluevaalit lähestyvät

Ensimmäiset aluevaalit lähestyvät ja niissä valitaan edustajat hyvinvointialueiden valtuustoihin. Mitä tämä nyt itse asiassa tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne uudistetaan perustamalla maakunnallisia hyvinvointialueita. 

Hyvinvointialueilla tulee mahdollistaa toimiva perusterveydenhuolto, yhtenäiset hoitoketjut ja toiminnassa tulee panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Terveydenhoidon ja sosiaalihuollon tulee toimia saumattomassa yhteistyössä ja yhden luukun palvelut  tulee olla kaikkien saavutettavissa koko Pohjois-Karjalan alueella. Tämän ohella hyvinvointialueille kuuluvat palo-ja pelastustoimen toteutusvastuu. 

Sote-palvelut koskettavat meitä kaikkia ikään, asuinpaikkaan tai asemaan katsomatta. Palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus ovat keskeisiä asioita hyvinvointialueen toiminnassa. Vaikka hyvinvointialueet ovat jatkossa merkittävin sote-palvelujen tuottaja, tulee palveluverkostoa täydentää kumppanuuksilla esimerkiksi järjestöjen kanssa sekä yksityisillä palveluilla. Järjestöjen rooli korostuu esimerkiksi ennaltaehkäisevässä työssä ja osallistamisessa. 

Luonto ja ympäristö ovat tärkeitä hyvinvoinnin tuottajia. Jos ympäristö ei voi hyvin, siitä voi tulla myös merkittävä pahoinvoinnin tuottaja. Kestävän kehityksen näkökulmat ja ympäristövastuullisuus on tärkeää ottaa osaksi hyvinvointialueiden toimintaa jo heti alkuvaiheessa. 

Olemme laatineet aluevaaliohjelman Pohjois-Karjalan vihreissä: https://www.savokarjalanvihreat.fi/blog/aluevaaliohjelma-2022/?fbclid=IwAR16n4LkuQvKlYdKkk6rU-kZJRziM1GiWM2Kmy4H8FUNxrYbZeRWRuknF_o 

Pohjois-Karjalassa ehdolla olevat vihreät aluevaaliehdokkaat löydät täältä: https://www.savokarjalanvihreat.fi/aluevaalit-2022/pohjois-karjalan-aluevaalit-2022/?kieli=fi&vaali=aluevaalit-2022&alue=pohjois-karjala

Olen tavattavissa sunnuntaina 12.12.2021 klo 10-14 Joensuun Areenan joulumarkkinoilla. Jos tulet käymään markkinoilla ja haluat keskustella aluevaaleista, tule piipahtamaan vihreiden teltalla. 

maanantai 14. kesäkuuta 2021

Kiitokset!

Suuret kiitokset kaikille minua äänestäneille. Ennen äänten tarkastuslaskentaa näyttää siltä, että olen yksi Joensuun vihreiden seitsemästä kaupunginvaltuutetusta. torstai 27. toukokuuta 2021

Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää?


Luen parhaillaan Juha Kauppisen Monimuotoisuus -kirjaa, joten asia on vahvasti mielessäni. Valitettavasti luonto köyhtyy koko ajan niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa. Maailmalaajuisesti sukupuutto uhkaa noin miljoonaa eläin- ja kasvilajia. Viimeisimmän uhanalaisuusarvioinnin mukaisesti joka yhdeksäs laji on Suomessa uhanalainen. Luontotyypeistä joka toinen on uhanalainen. Esimerkiksi kaikki perinnebiotoopit ovat uhanalaisia.

Eläinten uhanalaistumisen taustalla vaikuttaa vahvasti elinympäristöjen pirstaloituminen, mutta yhä suuremman uhkan tuo myös ilmastonmuutos ja siihen kytkeytyvät muut ympäristöongelmat. Pääasiallisena syynä luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja sitä ruokkivaan ilmastonmuutokseen on ihmisen toiminta. Teollisen vallankumouksen kautta syntynyt hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen. Elämme luonnon ekosysteemeistä ja ekosysteemipalveluista. Ilman luontoa ei meillä olisi mitään.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä keskeisessä roolissa on resurssien tehokkaampi käyttö ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Perustuslain mukaan julkishallinnolla on vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, joten luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on selkeä tehtävä myös kunnille. Kuinka kunnat voivat asian huomioida osana toimintojaan?

Keskeisenä keinona luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi nousevat elinympäristöjen ja lajien suojelu sekä elinympäristöjen, kuten soiden ennallistaminen. Luonnon monimuotoisuus voidaan huomioida myös osana rakennettua ympäristöä. Maankäytön ja maankäytön suunnittelun tulee ottaa huomioon myös luonnon monimuotoisuus. Viher- ja virkistysalueet osana rakennettua ympäristöä tukevat luonnon monimuotoisuuden ohella myös montaa muuta asiaa, kuten asukkaiden viihtyvyyttä, virkistystä ja ne tarjoavat luontokokemuksia kaiken ikäisille kuntalaisille. Tarvitsemme monimuotoisesti erilaisia elinympäristöjä.

Luonnon monimuotoisuuden edistämisellä on myös positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Nimenomaan lähiluonnolla on todettu olevan edellä mainittuja vaikutuksia. Suomalaisten osalta tilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, koska keskimäärin 50 % suomalaisista pääsee 300 metrin etäisyydellä kodistaan metsään. Pidetään tästä kiinni. Joensuun tulee säilyä luonnonläheisenä. Se ei ole pois elinvoimaisuudelta, vaan se tekee Joensuusta houkuttelevan paikan asua, elää, tehdä työtä, opiskella ja yrittää.

Tätä kirjoittaessani eli 27.5.2021 hallitus teki päätöksen Helmi-ohjelman rahoituksen laajentamisesta ja jatkamisesta. Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma on yksi tärkeä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Myös kunnat voivat saada rahoitusta luonnonhoitotöihin ja tätä kautta mahdollistetaan kunnille lisäresurssit luonnon elpymisen ja säilymisen edistämiseen. Rahoitusta voidaan hyödyntää arvokkaiden kohteiden kunnostamiseen ja ylläpitoon. Nyt tehdyllä päätöksellä Helmi-ohjelma jatkuu vuoteen 2030 asti, joka mahdollistaa myös työn jatkumisen kunnissa.

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan luonnon virkistyskäytön strategiaa ja siihen voi meistä jokainen ottaa kantaa täällä

Lähteet:

Varsinais-Suomen liitto. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii poliittista vastuunkantoa. https://www.varsinais-suomi.fi/fi/blogi/item/263-luonnon-monimuotoisuuden-turvaaminen-kunnissa-vaatii-poliittista-vastuunkantoa

Ympäristöministeriö. Luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu. https://ym.fi/luonnon-monimuotoisuus-ja-luonnonsuojelu

 

sunnuntai 23. toukokuuta 2021

Joensuun vihreiden kuntavaaliohjelma

Vaikka lähdin ehdolle kuntavaaleihin suhteellisen myöhään ja Joensuun vihreät olivat jo ennättäneet valmistelemaan kuntavaaliohjelman ennen sitä, voin sitoutua kuntavaaliohjelmaan täysin. 

 VIHREÄSSÄ JOENSUUSSA 
  • ympäristö, ilmasto ja ihmisten hyvinvointi huomioidaan kaikessa päätöksenteossa 
  • voidaan hyvin vauvasta vaariin. Siellä viihtyvät perheet ja siellä on hyvä vanheta 
  • koulutus on ensiarvoisen tärkeä hyvinvoinnin tekijä 
  • kaikki lapset ja nuoret saavat mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuuteen 
  • lähiluonto on monimuotoista ja kaikkien saavutettavissa 
  • on elinvoimaa ja vireää yritystoimintaa, mikä luo työpaikkoja, palveluja ja tuloja. alueen asukkaille sekä verotuloja yhteiseen käyttöön 
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähdään mahdollisuutena huomioida kaikkien kuntalaisten potentiaali.
Kuntavaaliohjelman teemat ovat 
I Ympäristö ja ilmasto  
II Koulutus  
III Hyvinvointi ja terveys  
IV Talous ja työllisyys  
V  Osallisuus ja ihmisoikeudet  

Katso teemojen tarkemmat sisällöt osoitteesta: https://www.joensuunvihreat.fi/kuntavaalit-2021/vaaliohjelma/

perjantai 21. toukokuuta 2021

Joensuun vihreiden FB-live - Ilmasto ja ympäristö

 Olin mukana Joensuun vihreiden Facebook-livessä, jonka teemana oli Ilmasto ja ympäristö. Vauhditin tapahtuman keskustelua, jossa mukana olivat muun muassa Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Keskustelu on katsottavissa Joensuun Vihreiden Facebook-sivuilla ja teen upotuksen tallenteesta tähän alle. Keskustelussa olivat niin ilmastoteot kuin luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen.  


maanantai 17. toukokuuta 2021

Teemojani kuntavaaleissa

Kunnallinen päätöksenteko on laaja-alaista ja päätöksentekijän tulee olla valmiina perehtymään kaikkiin vastaantuleviin asioihin. Jokaisella päätöksentekijällä ja ehdokkaalla on omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuusalansa, mutta harva tuntee koko laajaa kenttää kuin omia taskujaan. Olen työskennellyt kuntasektorilla erilaisissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, joten koen, että oma näkemykseni kuntapolitiikasta on suhteellisen laaja-alaista, mutta olen aina valmis perehtymään minulle uusiin asioihin. 

Olen koonnut omia ajatuksiani Joensuun kuntapolitiikasta blogini välilehdelle "Vaaliteemojani". Pääset tutustumaan niihin klikkaamalla tästä. 

Löydät minut myös suuremmista vaalikoneista. Pääset tutustumaan vastauksiini tällä hetkellä avoimena olevissa vaalikoneissa alla olevien linkkien kautta:

Ylen vaalikoneessa pyydettiin kolme vaalilupausta. Kirjasin sinne seuraavaa:

📌     Perustetaan päätöksenteko parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja hyödynnetään paikallista osaamista kaupungin kehittämisessä.
📌     Kehitetään kaupungin eri alueita niiden omista lähtökohdista ja tarpeista. Elinvoimaiset ja omapiirteiset kaupunkimaaseutualueet tukevat kehittyvää kaupunkikeskustaa ja toisin päin.
📌     Panostetaan elinkeinojen kehittämiseen ja ympäristön tilan parantamiseen tähtääviin hankkeisiin ja investointeihin.

maanantai 8. maaliskuuta 2021

Ehdolla kuntavaaleissa 2021 Joensuussa

Olen tänään allekirjoittanut ehdokassopimuksen ja olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 Joensuussa Vihreiden listalla. Päivitän tätä blogiani ajan tasalle ja kokoan ajatuksiani/tavoitteitani tänne lähitulevaisuudessa. Blogihan on ollut uinumassa viimeiset vuodet, mutta herää nyt eloon.